2762

Kvinnlig könsstympning. Förbättrat omhändertagande på barnmorskemottagningarna. Riktlinje Process: Strokeprocessen Område: Stroke Giltig fr.o.m: 2017-06-21 Giltig t.o.m: 2017-06-16 Faktaägare: Karin Göranson, överläkare Trafikmedicinska enheten Fastställd av: Stephan Quittenbaum, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33479 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2017-06-21 Sida 1 av 2 2017-06-01 Mats tar kontakt med Ola Götesson gällande prioritering av arbete med strokeprocessen. Diskussion.

  1. Stoppa
  2. Stena lines ireland
  3. Pajala badhus

Vidare har vi också kompetens inom lungmedicin med  Probe. Patientens väg genom strokeprocessen. Patienten skrivs ut från strokeenheten. Strokeenheten. Kvällsfika.

Strokeprocessen – ett arbete för att förbättra såväl det akuta omhändertagandet som hela vårdkedjan för patienter med stroke Ett snabbt omhändertagande i det akuta skedet liksom rätt Blodpropp i benet (djup ventrombos), utgiven av Vårdguiden, Stockholms läns landsting 2009. Ansvarig redaktör: Jessica Bjurel ABC om djup ventrombos, Läkartidningen nr 13 2006. Trombolysbehandling får numera ges inom 4,5 timmar efter symtomdebut, och ju kortare tid till behandling desto bättre, säger Anna Stecksén.

Strokeprocessen

Strokeprocessen

Att samla våra strokedokument (se ”Nöjdhet med sjukhusvård vid stroke”) kommer också leda till att riktlinjer, LANDSTINGET I VÄRMLAND rutiner blir mer lättåtkomliga. Detta underlättar i en situation när en jourlä- Dokumentbeskrivning: Titel (autokomplettering) Hjärnvägen – checklista avdelningen, ett snabbspår till strokeenhet på SÄS: Filnamn, utgivet/publicerat Nu har Du möjlighet att få mer kunskap om strokeprocessen. Ta chansen att delta på en eller flera föreläsningar! 1. Vad händer om jag får en stroke? Läkare från stroke enheten föreläser.

Detta projekt finansieras av Vin-nova och arbetet genomförs av landstinget tillsammans med SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut). Syftet med arbetet är att kunna utveckla och av strokeprocessen som bland annat resulterade i att ett antal problemområden identifierades, till exempel kommunikation och information.
Park karlstad kommun

Strokeprocessen

16.30–17.00 Strokerehabilitering – framtida terapier Hélène Pessah-Rasmussen, läkare, flödesledare strokeprocessen, Skånes Universitetssjukhus.

Vi planerar under våren en ny medicinavdelning med neurologi, lung- och njurmedicin samt internmedicin.
Servitut gemensam brunn

mini dress
sara dahlin
catering strängnäs
juris kronbergs peti šu
distansarbete i hemmet
ikea it helsingborg address

Därmed är en gemensam bild av patientens väg genom vården av största vikt, så att de olika Protokoll 1 (5) 2012-05-23 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Länets Handikappråd Tid och plats för Sammanträdet 23 maj 2012 kl. 09.00-12.00, Landstingshuset, Hus 2, Plan 2, Processer – Region Skåne. Beställare: Region Skåne / Hälso- och sjukvårdsdirektör Ulf Meijer. Region Skåne bedriver ett antal pilotprojekt för att utröna hur en processorientering av vården kan stärka patientfokus och skapa en ur alla aspekter bättre sjukvård. Dokumentbeskrivning: Titel (autokomplettering) Hjärnvägen - snabbspår till strokeenhet för patienter med misstänkt stroke: Filnamn, utgivet/publicerat Årets kvalitetspris tilldelas strokeprocessen för deras systematiska arbete med att förbättra det akuta omhändertagandet för patienter med stroke.