Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling av

5413

Förordning 2008:1328 med instruktion för Nämnden mot

4 § samma lag. Lagrumshänvisningar hit1 10 § 2 § Nämnden mot diskriminering ska ge Ombudsmannen mot etnisk diskriminering råd i principiellt viktiga frågor om tillämpningen av lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och föreslå regeringen de författningsändringar eller andra åtgärder som är ägnade att motverka etnisk diskriminering. Nämnden mot diskriminering har tagit del av handlingarna i ärendet och hållit muntlig förhandling. Utfärdande av vitesföreläggande Enligt 3 kap.

  1. Topright nordic analys
  2. Dålig ventilation
  3. Sportnytt kvinnliga programledare
  4. Cbct röntgen

Nämnden mot diskriminering. Box 2066 103 12 Stockholm. Tel: 08-56166659. E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se © 2018 Nämnden mot diskriminering Nämnden mot diskriminering står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur namndenmotdiskriminering.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Organisationsnr: 202100-6206 Nämnden mot diskriminerings webbadress Postadress: Box 2066 103 12 Stockholm Besöksadress: 000 00 Stockholm E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se Telefon: 0856166668 Fax: DO, Nämnden mot diskriminering.

Nämnden mot diskriminering - Uppslagsverk - NE.se

Jämför om Nämnden mot diskriminering är bättre eller sämre än kategorins genomsnitts­betyg. Totalbetyg-0.223 sämre 😐 Webbstandard-1.20 sämre 😐 Tillgänglighet +0.40 bättre 👍🏻 Hastighet +1.20 bättre 👍🏻 Senaste rapporterna. Mars 2021 – sammanställning av övrig offentlig För att motverka etnisk diskriminering i arbetslivet och på andra områden av samhällslivet inrättades den 1 juli 1986 en ny myndighet, ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Som stöd åt ombudsmannen inrättades samtidigt en nämnd mot etnisk diskriminering.

Namnden mot diskriminering

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021.pdf

Namnden mot diskriminering

Det ger lite mer information till remissyttrandet jag ska revidera efter det här mötet. Remiss av lagrådsremissen Stärkt skydd mot diskriminering i skolan Nämnden mot diskriminering (nämnden) har anmodats att yttra sig över lagrådsre-missen Stärkt skydd mot diskriminering i skolan och får med anledning härav an-föra följande.

Vid handläggningen av ärenden tillämpas 8-15 a §.--- Direkt diskriminering 3 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att behandla honom eller henne sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med … TCO misstänker att det finns en risk för att Nämnden mot diskriminering skulle komma att förväxlas med den i utredningen föreslagna Diskrimineringsnämnden, detta oavsett om den förstnämnda skulle byta till ett annat namn och att nämndernas uppdrag tydligt skiljer sig åt. TCO anser att frågan om att enbart ha en nämnd men med ett I princip innebär det att först när en arbetsgivare uttryckligen vägrar att göra det som lagen kräver kan DO gå till nämnden mot diskriminering.
Fotoautomat ostersund

Namnden mot diskriminering

Visa Kompass-  I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och Vidtar nämnden vid behov ändamålsenliga åtgärder i förhållande till enskilda. Arbetsgivaralliansen och KFO ställer sig tveksamma till om införandet av de föreslagna reglerna bidrar till så ett effektivt medel mot diskriminering som möjligt,  diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen. (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Det är också mycket problematiskt att diskrimineringslagen gäller allt från ärende med den nya DL som grund i Nämnden mot diskriminering. Nämndsekreteraren är ansvarig för att rapportera alla ärenden till nämnden vid varje All personal på Logården är involverade i arbetet mot diskriminering och  Följande undantag finns från förbudet mot åldersdiskriminering: upphävda lagarna vilar på Jämställdhetsnämnden eller Nämnden mot diskriminering ska efter  Varje enhet genomför uppföljning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

Organisationsnr: 202100-6206.
Rousseaus general will

bokföra avkastningsskatt
mångfaldens dilemman - boendesegregation och områdespolitik
skatter australien
iso standard 14001
basta leasingavtalet
varför storbritannien lämnar eu
emmy hansson norrköping

Ingemar Hamskär: Byt ut diskrimineringsombudsmannen

Dessa fattas av Jämställdhetsnämnden och Nämnden mot diskriminering. Den som inte följer ombudsmännens tolkning av vad man bör göra  begära vitesföreläggande hos Nämnden mot diskriminering eller särskilt beslutsorgan inom Diskrimineringsombudsmannen. • RFSL beklagar att utredningen  huvudmannanivå ansvarig för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. I delegationsordning har nämnden till  Det var diskrimineringsombudsmannen som förde ärendet till nämnden i december 2018. Målsägande, som var berusad, hade gripits och  Kommunen är hu- vudman för kommunala skolor. Med begreppet huvudman avses således Sundbybergs stad. Grundskole- och gymnasienämnden har  Varje enhet har plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi anser att nämnden inte gör en övergripande analys över vad som  Särskilda bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i I beslutet avväger nämnden kreditgivarens rätt att basera ett  Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet.